Browse Source

Added useful links section

pull/1/head
joshy 1 year ago
parent
commit
74ce33e538
27 changed files with 333 additions and 53 deletions
 1. BIN
    build/doctrees/environment.pickle
 2. BIN
    build/doctrees/index.doctree
 3. BIN
    build/doctrees/rtd_pages/basic_importantlinks.doctree
 4. BIN
    build/doctrees/rtd_pages/usefull_importantlinks.doctree
 5. +6
  -1
    build/html/_sources/index.rst.txt
 6. +0
  -8
    build/html/_sources/rtd_pages/basic_importantlinks.rst.txt
 7. +47
  -0
    build/html/_sources/rtd_pages/usefull_importantlinks.rst.txt
 8. +12
  -1
    build/html/genindex.html
 9. +14
  -1
    build/html/index.html
 10. +2
  -3
    build/html/objects.inv
 11. +14
  -3
    build/html/rtd_pages/basic_coldwallet.html
 12. +12
  -1
    build/html/rtd_pages/basic_createrestorewallet.html
 13. +12
  -1
    build/html/rtd_pages/basic_downloads.html
 14. +12
  -1
    build/html/rtd_pages/basic_mining.html
 15. +12
  -1
    build/html/rtd_pages/basic_quickstart.html
 16. +12
  -1
    build/html/rtd_pages/basic_rpcapi.html
 17. +12
  -1
    build/html/rtd_pages/basic_runderofullnode.html
 18. +14
  -3
    build/html/rtd_pages/basic_trading.html
 19. +12
  -1
    build/html/rtd_pages/basic_whitepaper.html
 20. +15
  -1
    build/html/rtd_pages/dev_derovirtualmachine.html
 21. +12
  -1
    build/html/rtd_pages/dev_smartcontract.html
 22. +47
  -13
    build/html/rtd_pages/usefull_importantlinks.html
 23. +12
  -1
    build/html/search.html
 24. +1
  -1
    build/html/searchindex.js
 25. +6
  -1
    source/index.rst
 26. +0
  -8
    source/rtd_pages/basic_importantlinks.rst
 27. +47
  -0
    source/rtd_pages/usefull_importantlinks.rst

BIN
build/doctrees/environment.pickle View File


BIN
build/doctrees/index.doctree View File


BIN
build/doctrees/rtd_pages/basic_importantlinks.doctree View File


BIN
build/doctrees/rtd_pages/usefull_importantlinks.doctree View File


+ 6
- 1
build/html/_sources/index.rst.txt View File

@@ -270,7 +270,6 @@ Use browser or gotty-client in terminal to access dashboard.
rtd_pages/basic_runderofullnode.rst
rtd_pages/basic_rpcapi.rst
rtd_pages/basic_trading.rst
rtd_pages/basic_importantlinks.rst
rtd_pages/basic_coldwallet.rst
.. toctree::
@@ -279,3 +278,9 @@ Use browser or gotty-client in terminal to access dashboard.
rtd_pages/dev_smartcontract.rst
rtd_pages/dev_derovirtualmachine.rst
.. toctree::
:caption: Useful Links
:hidden:
rtd_pages/usefull_importantlinks.rst

+ 0
- 8
build/html/_sources/rtd_pages/basic_importantlinks.rst.txt View File

@@ -1,8 +0,0 @@
.. _basic_importantlinks:

Important Links
==============================================

**Important Links and frequent support**

`How to Run DERO full node <https://forum.dero.io/t/how-to-run-full-dero-node/813)>`_

+ 47
- 0
build/html/_sources/rtd_pages/usefull_importantlinks.rst.txt View File

@@ -0,0 +1,47 @@
.. _basic_importantlinks:

Links
==============================================

**Important Links and frequent support**

DERO Exploer
------------

`DERO Explorer <https://explorer.dero.io/>`_

DERO Webwallet
--------------

`DERO Webwallet <https://wallet.dero.io/>`_

DERO Wiki
---------

`DERO Wiki <http://wiki.dero.io/>`_

DERO Forum
----------

`DERO Forum <https://forum.dero.io/>`_

DERO Social Media
-----------------

`Twitter <https://twitter.com/deroproject>`_

`DERO Medium <https://medium.com/deroproject>`_

DERO Community Channels
-----------------------

`Discord <https://discord.gg/H95TJDp>`_

`Telegram <https://t.me/DeroProjectGroup>`_

`Reddit <https://reddit.com/r/deroproject>`_


+ 12
- 1
build/html/genindex.html View File

@@ -93,7 +93,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -112,6 +111,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 14
- 1
build/html/index.html View File

@@ -94,7 +94,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -113,6 +112,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

@@ -345,6 +356,8 @@ Wallet RPC Default Port: 30309</p>
</div>
<div class="toctree-wrapper compound">
</div>
<div class="toctree-wrapper compound">
</div>
</div>
</div>
</div>


+ 2
- 3
build/html/objects.inv View File

@@ -2,6 +2,5 @@
# Project: DERO Documentation
# Version:
# The remainder of this file is compressed using zlib.
xÚ�”ÁŽ›0†ï<…«í•®zí­JZ)RÓ¦Ùª9FŽ= Ö›³é¾}cö„Ï|¿lÐw¡µ`g¦%¿Q)Á’ÚòO’^@’ü#1–Ÿ+z…úñ2ëûPØR>ôÕMoÚ%9õëÌ�  ÔVxSÆý@ámúÚãÑÃ|®oJjÊëtê؆³¦Ùí°òTQVÚXª¬êyöbþŒ²^É·îÝG•B uMG¸ŒöSûþáIÁžkKÍʘú0Mÿ—žl*F+‘¦ºLôSÇÆ|>ìT£8ý§‘Ri+Ì°9€Ï8ÇF‘í—ãòµ­�ïmÉZCùêû&0ÌýrOO»ÂBE+0iàÔ‡™hú4.3/çî,/Â؆ʒ²B¨Å›‰w»”v/��ú{ùíjdïŠ}j]¶ß˜iÕž•ÙT`Ð8e…ó}ÌSWj=ájuv…öåð/¤ÕEvÝ2›Ú¸f]ê8�dºbµKÙjÖ” ,µB«wY©y$¤z͇ GÙkÞHðqhweìðj ­Âi£õì¦�‡÷$Ï–ÕŠ�¸"àÀ·oi½àÝ».
4•ZY5íÌ2b×;‘Æu™¢"¡]¶d
4s)Vg\�)RèhÍ%&q{Æ<¹ Ãûr4ä²S¨™)±פÇ&7aBuË ÷FŒû¯jXªÂÕÜГÛ?´àì?êw™Î
xÚ�•AoÛ ÇïþLíÕ«vÝ­J6©Ò²eiµ#o1*pÓ~ûÙÛàî%F�÷~ÿ˜D?ÎX3r"’Ó+æ Ò†~åø •_�2ôÔà è»ó¢ïsej~3TKozÓ-ÑqXnD6 @©àCï‚°o3Ôî¶æSy\bªó©S›Ÿ5ÏnÇ•£²º‘Ê`a8ÏIt«áoËù¢ÛOXp~ôŸ.¢f‚‰Kþ[Ûè¦vÃÑþµŒ<kƒÕÊÉÏ}>Ñ›þ=-Y57,Oµ=>ÑMöt¿Q­  d^BRXa†Í|Á9´m¿~¡ï]ýìJ.Ð(LWØ5ùãÜ“}:ÚµbÜ€Êç>ŸéM§eAáåÔ¿Ë S¦Å¼Æ¤b"y2ñn›Òí•Òp.l ílqHÕu÷)ºw%&4ÎYáüóØ—:?Øš..ÐýC)¼†ô±: ÐC¿,æ6*Ißäu�Y2Ò¦l%ik&ŧ¢–4Ò¼•ã†¥ì$m9¸8owelÿf*)Âi%åâÀæ�›[Ti¥ú¯¸"ÞÀ³h�ðmªIqæ2B»z6� -‡ò”7Z.í±ha;_nq…å`žä&¯­H+‹‹ø-f²„®rhßh“ÃÒ–Ê¡.óÕµ¦¥86£°¸«22J'¼wVÜPk÷x<!sç»ë]V¤
%ak¶ëÑîï;\ñ÷Š•

+ 14
- 3
build/html/rtd_pages/basic_coldwallet.html View File

@@ -37,7 +37,7 @@
<link rel="index" title="Index" href="../genindex.html" />
<link rel="search" title="Search" href="../search.html" />
<link rel="next" title="DERO Smart Contracts" href="dev_smartcontract.html" />
<link rel="prev" title="Important Links" href="basic_importantlinks.html" />
<link rel="prev" title="Trading" href="basic_trading.html" />
</head>

<body class="wy-body-for-nav">
@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1 current"><a class="current reference internal" href="#">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

@@ -208,7 +219,7 @@
<a href="dev_smartcontract.html" class="btn btn-neutral float-right" title="DERO Smart Contracts" accesskey="n" rel="next">Next <span class="fa fa-arrow-circle-right"></span></a>
<a href="basic_importantlinks.html" class="btn btn-neutral float-left" title="Important Links" accesskey="p" rel="prev"><span class="fa fa-arrow-circle-left"></span> Previous</a>
<a href="basic_trading.html" class="btn btn-neutral float-left" title="Trading" accesskey="p" rel="prev"><span class="fa fa-arrow-circle-left"></span> Previous</a>
</div>


+ 12
- 1
build/html/rtd_pages/basic_createrestorewallet.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 12
- 1
build/html/rtd_pages/basic_downloads.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 12
- 1
build/html/rtd_pages/basic_mining.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 12
- 1
build/html/rtd_pages/basic_quickstart.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 12
- 1
build/html/rtd_pages/basic_rpcapi.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1 current"><a class="current reference internal" href="#">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 12
- 1
build/html/rtd_pages/basic_runderofullnode.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1 current"><a class="current reference internal" href="#">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 14
- 3
build/html/rtd_pages/basic_trading.html View File

@@ -36,7 +36,7 @@
<link rel="index" title="Index" href="../genindex.html" />
<link rel="search" title="Search" href="../search.html" />
<link rel="next" title="Important Links" href="basic_importantlinks.html" />
<link rel="next" title="Cold Wallet" href="basic_coldwallet.html" />
<link rel="prev" title="RPC API" href="basic_rpcapi.html" />
</head>

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1 current"><a class="current reference internal" href="#">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

@@ -197,7 +208,7 @@
<div class="rst-footer-buttons" role="navigation" aria-label="footer navigation">
<a href="basic_importantlinks.html" class="btn btn-neutral float-right" title="Important Links" accesskey="n" rel="next">Next <span class="fa fa-arrow-circle-right"></span></a>
<a href="basic_coldwallet.html" class="btn btn-neutral float-right" title="Cold Wallet" accesskey="n" rel="next">Next <span class="fa fa-arrow-circle-right"></span></a>
<a href="basic_rpcapi.html" class="btn btn-neutral float-left" title="RPC API" accesskey="p" rel="prev"><span class="fa fa-arrow-circle-left"></span> Previous</a>


+ 12
- 1
build/html/rtd_pages/basic_whitepaper.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 15
- 1
build/html/rtd_pages/dev_derovirtualmachine.html View File

@@ -36,6 +36,7 @@
<link rel="index" title="Index" href="../genindex.html" />
<link rel="search" title="Search" href="../search.html" />
<link rel="next" title="Links" href="usefull_importantlinks.html" />
<link rel="prev" title="DERO Smart Contracts" href="dev_smartcontract.html" />
</head>

@@ -94,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -113,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

@@ -623,6 +635,8 @@
<div class="rst-footer-buttons" role="navigation" aria-label="footer navigation">
<a href="usefull_importantlinks.html" class="btn btn-neutral float-right" title="Links" accesskey="n" rel="next">Next <span class="fa fa-arrow-circle-right"></span></a>
<a href="dev_smartcontract.html" class="btn btn-neutral float-left" title="DERO Smart Contracts" accesskey="p" rel="prev"><span class="fa fa-arrow-circle-left"></span> Previous</a>


+ 12
- 1
build/html/rtd_pages/dev_smartcontract.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>build/html/rtd_pages/basic_importantlinks.html → build/html/rtd_pages/usefull_importantlinks.html View File

@@ -7,7 +7,7 @@
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Important Links &mdash; DERO Documentation documentation</title>
<title>Links &mdash; DERO Documentation documentation</title>

@@ -36,8 +36,7 @@
<link rel="index" title="Index" href="../genindex.html" />
<link rel="search" title="Search" href="../search.html" />
<link rel="next" title="Cold Wallet" href="basic_coldwallet.html" />
<link rel="prev" title="Trading" href="basic_trading.html" />
<link rel="prev" title="DERO Virtual Machine" href="dev_derovirtualmachine.html" />
</head>

<body class="wy-body-for-nav">
@@ -86,7 +85,7 @@
<p class="caption"><span class="caption-text">Basic's</span></p>
<ul class="current">
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_downloads.html">Downloads</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_whitepaper.html">Whitepaper</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_quickstart.html">Quickstart</a></li>
@@ -95,7 +94,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1 current"><a class="current reference internal" href="#">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +112,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul class="current">
<li class="toctree-l1 current"><a class="current reference internal" href="#">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>

@@ -159,13 +169,13 @@
<li><a href="../index.html" class="icon icon-home"></a> &raquo;</li>
<li>Important Links</li>
<li>Links</li>
<li class="wy-breadcrumbs-aside">
<a href="../_sources/rtd_pages/basic_importantlinks.rst.txt" rel="nofollow"> View page source</a>
<a href="../_sources/rtd_pages/usefull_importantlinks.rst.txt" rel="nofollow"> View page source</a>
</li>
@@ -178,10 +188,36 @@
<div role="main" class="document" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/Article">
<div itemprop="articleBody">
<div class="section" id="important-links">
<span id="basic-importantlinks"></span><h1>Important Links<a class="headerlink" href="#important-links" title="Permalink to this headline">¶</a></h1>
<div class="section" id="links">
<span id="basic-importantlinks"></span><h1>Links<a class="headerlink" href="#links" title="Permalink to this headline">¶</a></h1>
<p><strong>Important Links and frequent support</strong></p>
<p><a class="reference external" href="https://forum.dero.io/t/how-to-run-full-dero-node/813)">How to Run DERO full node</a></p>
<div class="section" id="dero-exploer">
<h2>DERO Exploer<a class="headerlink" href="#dero-exploer" title="Permalink to this headline">¶</a></h2>
<p><a class="reference external" href="https://explorer.dero.io/">DERO Explorer</a></p>
</div>
<div class="section" id="dero-webwallet">
<h2>DERO Webwallet<a class="headerlink" href="#dero-webwallet" title="Permalink to this headline">¶</a></h2>
<p><a class="reference external" href="https://wallet.dero.io/">DERO Webwallet</a></p>
</div>
<div class="section" id="dero-wiki">
<h2>DERO Wiki<a class="headerlink" href="#dero-wiki" title="Permalink to this headline">¶</a></h2>
<p><a class="reference external" href="http://wiki.dero.io/">DERO Wiki</a></p>
</div>
<div class="section" id="dero-forum">
<h2>DERO Forum<a class="headerlink" href="#dero-forum" title="Permalink to this headline">¶</a></h2>
<p><a class="reference external" href="https://forum.dero.io/">DERO Forum</a></p>
</div>
<div class="section" id="dero-social-media">
<h2>DERO Social Media<a class="headerlink" href="#dero-social-media" title="Permalink to this headline">¶</a></h2>
<p><a class="reference external" href="https://twitter.com/deroproject">Twitter</a></p>
<p><a class="reference external" href="https://medium.com/deroproject">DERO Medium</a></p>
</div>
<div class="section" id="dero-community-channels">
<h2>DERO Community Channels<a class="headerlink" href="#dero-community-channels" title="Permalink to this headline">¶</a></h2>
<p><a class="reference external" href="https://discord.gg/H95TJDp">Discord</a></p>
<p><a class="reference external" href="https://t.me/DeroProjectGroup">Telegram</a></p>
<p><a class="reference external" href="https://reddit.com/r/deroproject">Reddit</a></p>
</div>
</div>


@@ -192,10 +228,8 @@
<div class="rst-footer-buttons" role="navigation" aria-label="footer navigation">
<a href="basic_coldwallet.html" class="btn btn-neutral float-right" title="Cold Wallet" accesskey="n" rel="next">Next <span class="fa fa-arrow-circle-right"></span></a>
<a href="basic_trading.html" class="btn btn-neutral float-left" title="Trading" accesskey="p" rel="prev"><span class="fa fa-arrow-circle-left"></span> Previous</a>
<a href="dev_derovirtualmachine.html" class="btn btn-neutral float-left" title="DERO Virtual Machine" accesskey="p" rel="prev"><span class="fa fa-arrow-circle-left"></span> Previous</a>
</div>

+ 12
- 1
build/html/search.html View File

@@ -95,7 +95,6 @@
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_runderofullnode.html">Run DERO Full Node</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_rpcapi.html">RPC API</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_trading.html">Trading</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_importantlinks.html">Important Links</a></li>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/basic_coldwallet.html">Cold Wallet</a></li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Developer's Guide</span></p>
@@ -114,6 +113,18 @@
</ul>
</li>
</ul>
<p class="caption"><span class="caption-text">Useful Links</span></p>
<ul>
<li class="toctree-l1"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html">Links</a><ul>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-exploer">DERO Exploer</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-webwallet">DERO Webwallet</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-wiki">DERO Wiki</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-forum">DERO Forum</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-social-media">DERO Social Media</a></li>
<li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="rtd_pages/usefull_importantlinks.html#dero-community-channels">DERO Community Channels</a></li>
</ul>
</li>
</ul>+ 1
- 1
build/html/searchindex.js
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 6
- 1
source/index.rst View File

@@ -270,7 +270,6 @@ Use browser or gotty-client in terminal to access dashboard.
rtd_pages/basic_runderofullnode.rst
rtd_pages/basic_rpcapi.rst
rtd_pages/basic_trading.rst
rtd_pages/basic_importantlinks.rst
rtd_pages/basic_coldwallet.rst
.. toctree::
@@ -279,3 +278,9 @@ Use browser or gotty-client in terminal to access dashboard.
rtd_pages/dev_smartcontract.rst
rtd_pages/dev_derovirtualmachine.rst
.. toctree::
:caption: Useful Links
:hidden:
rtd_pages/usefull_importantlinks.rst

+ 0
- 8
source/rtd_pages/basic_importantlinks.rst View File

@@ -1,8 +0,0 @@
.. _basic_importantlinks:

Important Links
==============================================

**Important Links and frequent support**

`How to Run DERO full node <https://forum.dero.io/t/how-to-run-full-dero-node/813)>`_

+ 47
- 0
source/rtd_pages/usefull_importantlinks.rst View File

@@ -0,0 +1,47 @@
.. _basic_importantlinks:

Links
==============================================

**Important Links and frequent support**

DERO Exploer
------------

`DERO Explorer <https://explorer.dero.io/>`_

DERO Webwallet
--------------

`DERO Webwallet <https://wallet.dero.io/>`_

DERO Wiki
---------

`DERO Wiki <http://wiki.dero.io/>`_

DERO Forum
----------

`DERO Forum <https://forum.dero.io/>`_

DERO Social Media
-----------------

`Twitter <https://twitter.com/deroproject>`_

`DERO Medium <https://medium.com/deroproject>`_

DERO Community Channels
-----------------------

`Discord <https://discord.gg/H95TJDp>`_

`Telegram <https://t.me/DeroProjectGroup>`_

`Reddit <https://reddit.com/r/deroproject>`_


Loading…
Cancel
Save